Skip to main content
 

Mediation

samen zoeken naar een oplossing

Waarom mediation

Bij mediation krijg je hulp van een ervaren mediator om samen met de ander tot een oplossing te komen in jullie conflict. Een belangrijk doel is om de communicatie weer te herstellen, zodat je elkaar weer kunt horen. Wanneer er zorgvuldig met ieders behoeften, zorgen en wensen omgegaan wordt, kun je er samen uitkomen.

Mediacio is gespecialiseerd in mediation bij familie conflicten, bij het uit elkaar gaan van partners – met of zonder kinderen- , in interculturele geschillen en in groepsmediation. Hieronder wordt dit meer specifiek uitgelegd.

Lees meer over mediationReferenties over Judith

Aanbod mediation

In verschillende familieverbanden mogelijk
4 – 6 sessies van 2 uur
120 euro per uur

FAMILIEMEDIATION

Familiemediation of gezinsbemiddeling richt zich specifiek op conflicten die plaatsvinden in de gezins- of familiesituatie. Dit kan ruzie zijn tussen ouders en kinderen, broers en zussen, of met andere familieleden. Vaak zijn conflicten binnen families erg complex omdat er dikwijls meerdere mensen bij betrokken zijn, met verschillende belangen. Juist omdat men dicht bij elkaar staat en nauw verbonden bent met elkaar, kunnen ruzies binnen families oplopen tot zeer emotionele conflicten.

Familieconflicten kunnen over verschillende onderwerpen op hetzelfde moment gaan, zoals verdeling van geld en nalatenschappen, manier van omgaan met elkaar, hoe zorg wordt verdeeld, opvolging bij een familiebedrijf, onevenredige aandacht of oude pijn.

Mediacio helpt om de verschillende standpunten inzichtelijk te maken en stap voor stap het gesprek weer aan te gaan. Ook wordt er nadruk gelegd op wat iedereen nodig heeft om tot een gezamenlijke oplossing te komen en hoe de relaties binnen de familie verbeterd kunnen worden. Daar kunnen, in gezamenlijk overleg, verschillende mensen die belangrijk zijn voor de oplossing bij betrokken worden.

Wil je weten of familiemediation ook geschikt is voor jouw conflict?

Neem contact op
Op een gezonde manier uit elkaar
5 – 7 sessies met opdrachten tussendoor
120 euro per uur

ECHTSCHEIDINGSMEDIATION

Gaan jullie uit elkaar en/of gaan jullie scheiden? Dan komt er veel op jullie af, emotioneel, juridisch en financieel gezien. Misschien hebben jullie kinderen? Wellicht maak je je zorgen om wat de toekomst brengt, welke impact alles op jullie kinderen heeft, or er alimentatie betaald moet  worden en hoe het moet met jullie gezamenlijke woning. Deze vragen zijn heel normaal bij zo’n grote levensverandering. Er zijn veel praktische zaken die geregeld moeten worden. Vaak staan emoties een goede communicatie tussen jullie in de weg.

Mediacio begeleidt mensen die uit elkaar gaan in dit proces op een neutrale, praktische manier. Tijdens de gesprekken is belangrijk om je gevoel te kunnen vertellen en wat belangrijk voor je is. Maar om ook te focussen op de oplossing en niet alleen op het probleem. Mediacio helpt bij het opstellen van een ouderschapsplan, doet een alimentatieberekening en stelt de echtscheidingsovereenkomst op. Maar werkt ook met duidelijke opdrachten om zelf zaken op een rijtje te zetten en beslissingen te maken.

Het is belangrijk om tot afspraken te komen waar jullie samen achter staan. Zo kun je de gezamenlijke periode op een goede manier afsluiten en kunnen jullie na de scheiding beter met elkaar overweg. Dat is vooral van belang wanneer jullie kinderen hebben of een gezamenlijke vriendengroep.

Er komen naast de mediation nog extra kosten bij voor de juridische afronding. Toch is mediation veel sneller en goedkoper dan een scheiding regelen via de rechter. Ik vertel graag hierover graag meer in een vrijblijvend gesprek.

Neem contact op
In buurten, in gemeenten, maar kan ook tussen individuen
Afhankelijk van het traject
120 euro per uur

INTERCULTURELE MEDIATION

Wanneer mensen botsen met elkaar en daar verschillende normen en waarden aan ten grondslag liggen, kan er onbegrip en polarisatie ontstaan. Ook een andere manier van leven kan voor onrust zorgen. Stereotypering en een negatieve interpretatie van elkaar’s gedrag, maar ook ideeen over hoe het ‘hoort’, worden groter. Hierdoor kan een wij tegenover zij gevoel onstaan. Men begrijpt elkaar op den duur niet meer. Om deze kloof  te dichten is een grote culturele sensitiviteit nodig.

Bij interculturele mediation wordt er veel nadruk gelegd op wederzijds begrip en actief luisteren. De aannames die men over elkaar heeft worden voorzichtig aangeraakt en ontrafelt. Tevens wordt er gefocust op wat voor iedereen belangrijk is en hoe dit naast elkaar – met respect voor iedereen – kan bestaan.

Mediacio heeft ruime ervaring met hantering van conflictsituaties over de hele wereld.  Het faciliteren van de communicatie tussen mensen met verschillende opvattingen staat daarbij voorop. In elkaars gewoonten, taal en onze zienswijzen zien we niet altijd de achterliggende betekenis. Ook de manier van communiceren is niet altijd gelijk. Op een gestructureerde manier wordt er binnen verschillende gesprekken toegewerkt naar meer begrip en duidelijke afspraken hoe je wel met of naast elkaar kunt leven.

Interculturele mediation kan op verschillende plekken ingezet worden, zoals in de buurt, op de werkvloer, of in familie en/of vriendengroepen.

Neem contact op
Particulier en zakelijk
In overleg
120 euro per uur

GROEPSMEDIATION

Er is sprake van groepsmediation wanneer meer dan 2 partijen mediation aanvragen. Meestal bestaat iedere partij ook nog uit meerdere personen. Groepsconflicten zijn meestal complex waardoor een gestructureerde aanpak essentieel is om het krachtenveld te begrijpen en met alle partijen tot een oplossing te komen. Dialoog met alle partijen, waarbij ieders belangen en behoeften als mede een analyse van de situatie aan de orde komen, zijn hierin een basisvoorwaarde. Als neutrale mediator sta tussen de partijen in , met als doel om gezamenlijk toe te werken aan een oplossing.

Binnen het proces is het belangrijk te begrijpen wie er allemaal betrokken zijn en hoe zij zich tot elkaar verhouden. Alle partijen nemen een bepaalde rol aan in het conflict en deze rollen hebben ook invloed op elkaar. Alle partijen hebben hun eigen uitgangspunten. Het conflict heeft ongetwijfeld grote invloed op de groepsdynamiek van alle direct en indirect betrokkenen. Daarnaast is het belangrijk om in te zoomen op de context van het conflict; hoe beleven betrokkenen de situatie en in hoeverre beïnvloedt het conflict hen persoonlijk.

Conflict binnen groepen kan op verschillende plekken voorkomen; binnen de familie, je woonomgeving, de werkomgeving of binnen groepsrelaties, zoals vriendengroepen, (sport)clubs, kerken, etc. Binnen al deze domeinen kunnen bepaalde waarden en normen en de gedragingen die daar mogelijk ‘bij horen’ botsen. In de groepsmediation zal hier zeker aandacht voor zijn, zodat onderliggende oorzaken van het conflict niet onbesproken zullen blijven.

Mediacio is gespecialiseerd in het begeleiden van groepen in mediationprocessen. Doordat ik met veel conflictgroepen (wereldwijd) heb gewerkt, waarbij ik mijn mediationvaardigheden heb gecombineerd met trainings- en facilitatie-technieken, heb ik een gestructureerde aanpak ontwikkeld om conflicten binnen en tussen groepen aan te pakken. Consensusbuilding en groepscohesietechnieken zullen gecombineerd worden met het doen van opdrachten met de groep.

Wil je meer weten over mijn aanpak, email of bel mij gerust.

Neem contact op

Meer over mediation

Hoe ga ik te werk?

Er zijn een aantal principes binnen mediation die belangrijk zijn om te weten voordat je in een mediationtraject stapt. Deze principes zijn opgesteld door de Mediation federatie Nederland (MfN) en het International Mediation Institute (IMI) ter waarborging van de kwaliteit van mediation processen. Deze zijn leidend voor mij als mediator.

Onpartijdig

Allereerst help ik als mediator de conflicterende partijen in het vinden van een oplossing die voor allen acceptabel is. Daarbij begeleid ik het traject vanuit een neutraal en onpartijdig standpunt. Ik zal dus geen partij kiezen voor een van de partijen. 

Oplossing door de partijen

Daarnaast komt de oplossing niet van de mediator, maar is mediation er juist op gericht om partijen te helpen zelf oplossingen te vinden.

Vrijwillig

Mediation is vrijwillig, wat betekent dat men vrij is om te stoppen op elk moment van de mediation. Maar juist vanwege dit vrijwillige en neutrale karakter en het doel om met begeleiding zelf een goede oplossing te vinden, is mediation voor veel mensen veel effectiever en vaak goedkoper dan plichtmatige alternatieven.

Vertrouwelijk

Om te kunnen vertellen wat je echt dwars zit, is het belangrijk dat alles wat wordt besproken strikt vertrouwelijk blijft. Daarom dienen alle partijen zich te houden aan geheimhouding, dat geldt ook voor mij als mediator.

Open gesprek

Ik zal veel vragen stellen, waarbij iedereen aan tafel evenveel kans krijgt om te vertellen wat hem of haar dwars zit. Deze gesprekken zijn niet altijd leuk omdat er dikwijls hele persoonlijke, financiële maar ook zakelijke punten ter sprake komen. Maar voor een duurzaam resultaat is het belangrijk om hier ruimte voor te maken. 

Zorgvuldig en discreet

Ik zal hier als mediator zeer zorgvuldig en discreet mee omgaan.

Onafhankelijk

Ik ben als mediator onafhankelijk. Dat betekent dat ik niet werk voor diegene die de mediation betaalt. Ik stel me in dienst van alle partijen aan tafel om uiteindelijk een gezamenlijke win-win uitkomst te behalen, die beter is dan de status quo waar partijen zich nu in bevinden.

Transparantie

Ten slotte is in elke mediation transparant handelen essentieel zodat de rol van de mediator maar ook de stappen in het proces duidelijk zijn.  Ik geef duidelijk aan waar we in het proces staan zodat de partijen weten wat ze kunnen verwachten.

Wat kun je verwachten van het proces?

 1. Kostenloos kennismakingsgesprek
  In dit gesprek van max een uur vertel ik meer over het mediationproces en kan ik vragen beantwoorden. Zo wordt duidelijk of ik de juiste mediator blijk te zijn voor jullie.
 2. Mediationovereenkomst
  Vooraf aan de eerste bijeenkomst krijg je de mediationovereenkomst opgestuurd. Hierin staan de zogenaamde spelregels van de mediation beschreven, tezamen met zaken als geheimhouding, vrijwilligheid en de kosten. Nadat we in de eerste bijeenkomst gezamenlijk deze overeenkomst hebben ondertekend, gaat de mediation van start.
 3. De mediation bijeenkomsten
  Tijdens de bijeenkomsten krijgt iedereen aan tafel uitgebreid de gelegenheid om zijn of haar verhaal te doen. Na een aantal gesprekken zal helder zijn hoe ieder tegen de kwestie aankijkt, waar het vastliep en is er vaak begrip voor elkaars standpunten. Ook wordt duidelijk wat er nodig is om weer verder te kunnen.
 4. Afspraken maken en vastleggen
  Het is belangrijk om afspraken te maken en duidelijk te hebben wat dit voor iedereen betekent. Dit is een belangrijk deel van het proces. Na akkoord worden de afspraken vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst wordt door iedereen ondertekend ter verklaring dat men zich aan de afspraken zal houden. Dit is het eindpunt van het mediationtraject.
 5. Nazorg
  Na ongeveer 3  maanden zal ik alle betrokkenen bellen om te horen hoe het gegaan is nadat de mediation is beëindigd.

De kosten op een rijtje

Mijn tarief voor mediation is 120 euro per uur, exclusief btw. Tot de werkzaamheden waarover ik dit uurtarief bereken horen:

 1. De zogenoemde ‘contact’ uren. Dit zijn de uren van de mediationbijeenkomsten.
 2. Het opstellen van de mediationovereenkomst en vaststellingsovereenkomst en het nasturen hiervan naar alle partijen.
  Bij een scheiding komen hier de volgende werkzaamheden nog bij:
  *Het schrijven van het echtscheidingsconvenant.
  *Eventueel het schrijven van het ouderschapsplan.
  *Eventueel het maken van een alimentatie berekening.
 3. Eventuele aanvullende correspondentie tussen de partijen en mijzelf.
 4. Eventuele reiskosten (voor kilometers buiten Diemen/Amsterdam) van € 0,19 per km.

In de facturen geef ik duidelijk aan welke kosten waarvoor gemaakt zijn.

Meer weten over mediation bij Mediacio?